Mangata HoldingKuźnia Polska S.A. Oddział Żory
  • Kuźnia Polska S.A. Oddział Żory
  • ul. Strażacka 43 PL 44-240 Żory
  • PL
  • EN
  • DE

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i potencjalnych kontrahentów

Administratorem danych osobowych jest Kuźnia Polska S.A. Oddział Żory z siedzibą w Żorach, przy ul. Strażackiej 43, 44-240 Żory. („Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail dane.osobowe@kuzniapolska.com.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, dokładając wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (np. w ramach kontaktu bezpośredniego), jak i od osób/podmiotów trzecich (np. od podmiotu współpracującego z Administratorem, z powszechnie dostępnych ewidencji i rejestrów). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe), zawarcia i wykonania umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach marketingowych, utrzymywania kontaktów biznesowych, zabezpieczenia i dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami czy zapewnienia bezpieczeństwa.

Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapewnia realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, marketing produktów własnych, czy ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności. W pozostałych wypadkach Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonych zgód.

W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie może być zawarta. Podanie niektórych danych jest również obowiązkiem ustawowym, np. niezbędnych do wystawienia faktury.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy i posprzedażowej obsługi klientów. W przypadku danych podanych fakultatywnie przetwarzamy Pani/Pana dane do czasu wycofania zgody lub dezaktualizacji celu przetwarzania tych danych. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych mamy obowiązek przetwarzać przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W celu dochodzenia roszczeń będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu prawa, na podstawie których można złożyć do nas wniosek dotyczący:
a) sprostowania swoich danych;
b) usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych;
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych (wstrzymania dokonywania czynności na Pani/Pana danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);
d) sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO;
e) dostępu do swoich danych, to jest o informację o przetwarzanych przez nas danych lub wydania kopii tych danych;
f) przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym praw własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa).

Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adres: dane.osobowe@kuzniapolska.com.

Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy prosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie mogła/mógł Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

Ponadto osoba ma także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych, w tym nie będziemy dokonywać profilowania.

Odbiorcami Pani/Pana danych są następujące kategorie podmiotów:
a) podmioty z naszej grupy kapitałowej – w uzasadnionym zakresie;
b) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności administratora danych (np. nasi pracownicy);
c) inne podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w toku realizacji umowy np. (I) partnerzy handlowi, (II) podmioty zajmujące się badaniami opinii klientów, (III) podmioty działające w naszym imieniu i na nasze zlecenie, (IV) instytucje płatnicze oraz kredytowe w celu realizacji płatności; (V) dostawcy systemów informatycznych i usług IT, (VI) podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi transportowe (VII) operatorzy pocztowi i kurierzy; (VIII) dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawne).

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, iż:
– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuźnia Polska S.A. Oddział Żoryz siedzibą w Żorach, przy ul. Strażackiej 43 zwana dalej Spółką,
– Pełnomocnikiem ds. ochrony danych w Kuźnia Polska S.A. Oddział Żory jest Mirosław Uczniak,  e-mail:dane.osobowe@kuzniapolska.com
– Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z art. 22Kodeksu pracy. Natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcyod momentu zakończenia rekrutacji.
– Udostępnione przez Panią/Pana dana nie będądalej udostępniane.
– Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie pod adresem e – mail: osobowe@kuzniapolska.com, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
– Pani/Pana dane nie będąprzetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Co nowego

u nas?

Skontaktuj się z nami

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, chcesz poznać szczegóły dotyczące współpracy napisz lub zadzwoń do nas.